[10/66 ] แจ้ง นักศึกษาเรียนวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานอาชีพ (30001-2003)ที่มีผลการเรียน มส. ให้ดำเนินการส่งแฟ้มสะสมงานที่สมบูรณ์ พร้อมรับการทดสอบ (ข้อสอบ 80 ข้อ) ระหว่างวันที่ 1-13 มี.ค. 2567 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถแก้ไขผลการเรียนได้
[9/66 ] แจ้ง นักศึกษาเรียนวิชาสื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล (30204-2101) ที่ขาดสอบวัดผลกลางภาค ให้พบครูเพื่อสอบกลางภาค ระหว่าง12-16 มี.ค. 2567 หากพ้นกำหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ประเมินผลการเรียนภาคทฤษฎี (20 คะแนน)
[8/66 ] แจ้ง นักเรียน ปวช.2 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บไซต์ในภาคเรียนที่ 2/2566 ที่ค้างผลงาน ตามใบงาน 1-4 ให้ดำเนินการส่งงานโดยบรรจุลงแฟลชไดร์ฟ พร้อมเขียนชื่อ-สกุล ส่งภายในวันที่ 12 มี.ค. 2567 หากพ้นกำหนดดังกว่าว ขอสงวนสิทธ์ประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติ (60 คะแนน)

[7/66 ] แจ้ง นักศึกษาเรียนวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานอาชีพ (30001-2003) เริ่มส่งแฟ้มสะสมงานที่สมบูรณ์ในรายวิชาได้ไม่เกินวันที่ 12 มี.ค. 2567 หากพ้นกำหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ ในการประเมินผลการเรียนในภาคปฏิบัติ (60 คะแนน)

[6/66 ] แจ้ง นักศึกษาเรียนวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล (30204-2006) ให้ส่งแฟ้ม สะสมงานในรายวิชาได้ไม่เกินวันที่ 8 ก.ย. 2566 หากพ้นกำหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ ในการประเมินผลการเรียนในภาคปฏิบัติ (40 คะแนน)และจิตพิสัย (20คะแนน)
[6/66 ] แจ้ง นักศึกษาเรียนวิชาธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (30204-2101) ให้ส่งแฟ้ม สะสมงานในรายวิชาได้ไม่เกินวันที่ 8 ก.ย. 2566 หากพ้นกำหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ ในการประเมินผลการเรียนในภาคปฏิบัติ (40 คะแนน)และจิตพิสัย (20คะแนน)
[5/66 ] แจ้ง นักศึกษาลงเรียนวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล (30204-2006) ในภาคเรียนที่ 1/2566 สามารถทบทวนเนื้อหา สื่อการเรียน ใบงาน ได้ที่ ห้องเรียนออนไลน์ >ห้องเรียน ปวส.>การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
[4/66] แจ้ง นักศึกษา กลุ่ม 653ลจ.1/653ลจ.ม.6 ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการอาชีพ (30001-2003)ในภาคเรียนที่ 1/2566 สามารถทบทวนเนื้อหา สื่อการเรียน ได้ที่ ห้องเรียนออนไลน์ >ห้องเรียน ปวส.>เทคโนโลยีฯธุรกิจดิจิทัลเพื่อการอาชีพ
[3/66] แจ้งนักเรียน ปวช.2 ที่เรียนวิชาโปรแกรมกราฟิก (20204-2007) สามารถทบทวน บทเรียน สื่อการเรียน ใบงาน เกณฑ์การประเมินและวีดีโอประกอบการสอน ได้ที่ เมนู ห้องเรียนออนไลน์ >ห้องเรียนปวช.>โปรแกรมกราฟิก
[2/66 ]แจ้ง นักศึกษาลงเรียนวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ (30001-2003) ให้ส่งแฟ้มสะสมงานในรายวิชาได้ไม่เกินวันที่ 10 ก.พ. 2566 หากพ้นกำหนดดังกว่า ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินผลการเรียนในภาคปฏิบัติ (40 คะแนน)
[1/66] แจ้ง นักศึกษา กลุ่ม 653คธ.DVE ให้ทำแบบทดสอบออนไลนน์ วิชาสื่อสร้างสรรธุรกิจ ดิจิทัล (30204-2102) ภายในสัปดาห์ที่ 18 (10 ก.พ. 2566) หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์รับการประเมินในภาคทฤษฏี (40 คะแนน)
[5/65] แจ้ง นักเศึกษากลุ่ม 643คธ.ม.6 ที่ไม่เข้าเรียนตั้งแต่สัปดาห์6 ของภาคเรียนให้ติดต่อ เพื่อขอเวลาเรียนเนื่องจากเวลาเรียนไม่ถึง 80% ภายใน 16 ธ.ค. 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธ์ในการประเมินผลการเรียนเป็น ขร.
[4/65] แจ้ง นักเรียนที่เรียนวิชาการสร้างเว็บไซต์ (20204-2008) ในภาคเรียนที่ 2/65 ที่ค้างส่งงานใบงานในรายวิชาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 10 (16 ธันวาคม 2565) หากไม่ดำเนินการ จะเสียสิทธิ์ในการเข้าสอบปฏิบัติในรายวิชา
[3/65] แจ้ง นักเศึกษาลงเรียนวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล (30204-2006) ที่ออกฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 1/65 สามารถติดตามสือสารเรียนรู้ เกณฑ์วัดประเมินผล ได้ผ่านเมนู "ห้องเรียนออนไลน์" เลื่อนหารายวิชา รายละเอียด >> [ คลิ้ก ]
[2/65] แจ้ง นักเรียนระดับ ปวช. ที่เรียนวิชาการซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 1/65 ติดตามเนื้อหารายวิชาและคำอธิบายรายวิชา +การวัดและประเมินผล ผ่านห้องเรียนออนไลน์ที่เมนู "ห้องเรียนออนไลน์" เลื่อนหาชื่อรายวิชา รายละเอียด >>[ คลิ้ก ]
[1/65] แจ้ง นักเศึกษาลงเรียนวิชาธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1/65 สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนออนไลน์ได้ผ่าน เมนูห้องเรียนออนไลน์ เลื่อนหาชื่อรายวิชา รายละเอียด >> [ คลิ้ก ]
[21/64] แจ้ง นักเศึกษาลงเรียนวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล (30204-2006) ที่มีผลการเรียน มส. ให้ดำการขอแก้ มส. รายวิชาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มี.ค. 2565 เวลา 12.00 น. เพื่อจะได้รายงานผลการแก้ มส. ตามกำหนดการของวิทยาลัยฯ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการ ทุกกรณ๊ รายละเอียด >> [ คลิ้ก ]
[20/64] แจ้ง นักศึกษา ที่ลงเรียนรายวิชากฎหมายธุรกิจ (30001-1055) ที่มีผลการเรียน มส. ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบแก้ รายวิชาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มี.ค. 2565 เวลา 12.00 น. เพื่อจะได้รายงานผลการแก้ มส. ตามกำหนดการของวิทยาลัยฯ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการ ทุกกรณ๊ รายละเอียด >> [ คลิ้ก ]
[19/64] แจ้งให้ทราบ นักเรียน นักศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ระหว่าง 2-15 ตุลาคม 2564 [ เปิดอ่าน ]
[18/64] แจ้งให้ทราบ นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ยังไม่ทำ แบบทดสอบวัดผลประเมินผลออนไลน์ ทั้งกลางภาค และปลายภาค ให้ดำเนินการ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 หากมีปัญหาในการเข้าถึงแบบทดสอบ ให้แจ้งผ่านไลน์กลุ่ม
วิชาระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท
ี่ [ กลางภาค ] [ ปลายภาค ]
วิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ [ กลางภาค ] [ ปลายภาค ]
[17/64] แจ้งให้ทราบ นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่ยังไม่ทำ แบบทดสอบวัดผลประเมินผลออนไลน์ ทั้งกลางภาค และปลายภาค ให้ดำเนินการ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 หากมีปัญหาในการเข้าถึงแบบทดสอบ ให้แจ้งผ่านไลน์กลุ่ม
วิชาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
[ กลางภาค ] [ ปลายภาค ]
[16/64] แจ้งให้ทราบ นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีตารางเรียนกับครู ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้ปรับเป็นการเรียนออนไลน์ ทั้งหมด โดยใช้สื่อออนไลน์แต่ละวิชา ในเมนู ไฟล์ประกอบการเรียน ใบงาน และแบบทดสอบ หากมีข้อสงสัยติดต่อครู ได้ที่แอพไลน์/กลุ่มไลน์ ตลอดเวลา
[15/64] แจ้งให้ทราบ ประกาศวิทยาลัยฯ แนวทางปรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ แพร่ระบาดฯ ฉบับที่ 1 (ปรับการเรียนการสอนเป็น Online ) [ เปิดอ่าน ]
[14/64] แจ้งให้ทราบ นักศึกษา ปวส. 1 ที่เรียนรายวิชาธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคอมออนไลน์ ครูได้จัดเตรียม สื่อการเรียน Online ไว้ในเว็บไซต์เมนู ไฟล์ประกอบการเรียน จำนวน 11 หน่วย 4 ใบงาน พร้อมคำอธิบายรายวิชา ใช้ประกอบการเรียนออนไลน์
[13/64] แจ้งให้ทราบ : นักศึกษา ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาการพัฒนาโปรแกรม บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา ให้เรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากการแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อนักศึกษา โดยออนไลน์ผ่านแอพที่ครูได้แจ้ง หากมีข้อสงสัย ติดต่อประสารผ่านทางกลุ่มไลน์ ได้ตลอดเวลา
[12/64] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ออกฝึกประสบการณ์ ในภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากมีรายวิชาที่ต้องเรียนและรับการประเมินจำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิชาธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูได้จัดทำคำอธิบาย รายวิชาและสื่อประกอบการเรียนไว้ในเว็บไซต์ เมนู ไฟล์ประกอบการเรียน ให้ศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อรับการประเมิน ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ โดยติดต่อประสานครูผ่านไลน์กลุ่ม ได้ตลอดเวลา
[11/64] แจ้งให้ทราบ : นักศึกษา ปวส. 1 ที่เรียนรายวิชาธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคอมออนไลน์ ในภาคเรียน 1/2564 ให้เตรียมเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับการเรียนออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันโรคระบาด โควิด-19 โดยเริ่มทดสอบและดำเนินการหลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
[10/64] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook เพื่อบันทึกกิจกรรม และรูปภาพ ของตนเองและเพื่อนในกลุ่มเรียน
[9/64] แจ้งให้ทราบ : นักเรียน นักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการ 943 ในภาคเรียนที่ 1/2564 ให้งดใช้งาน ชั่วคราว เนื่องจากฝ้าเพดานชำรุด เป็นอันตรายต่อการใช้งาน อีกทั้งมีกลิ่นมูลค้างคาว (กลิ่มแอมโมเนีย) ฟุ้งกะจายในห้องเรียน หากสูดดมเป็นอันตราย วิงเวียน ปวดศรีษะ ทั้งนี้ได้ทำบันทึกข้อความแจ้งหัวหน้าแผนก และฝ่ายบริหารแล้วตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ [ เปิดอ่าน ]
[8/64] แจ้งให้ทราบ : นักศึกษา ปวส. กลุ่ม 633คธ.DVE, ที่ลงเรียนวิชา หลักการคิดเชิงออกแบบและ นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล (30204-2004)ส่งแบบทดสอบวัดผล กลางภาค/ปลายภาค ในวันที่ ภายใน 10 มี.ค. 64 รายละเอียดดังนี้ > [ คลิ้กเปิด ]
[7/64] แจ้งให้ทราบ : นักศึกษา ปวส. กลุ่ม 633ทส.DVE, 633ทส.DVE(ม6.) ที่ลงเรียนวิชา การพัฒนา โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา (30901-2007) ส่งแบบทดสอบวัดผล กลางภาค/ปลายภาค ในวันที่ ภายใน 8 มี.ค. 64 รายละเอียดดังนี้ > [ คลิ้กเปิด ]
[6/64] แจ้งให้ทราบ : นักศึกษา ปวส. กลุ่ม 633บช.2 ที่ลงเรียนวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ นัดทดสอบ ปลายภาค ในวันที่ 16 ก.พ. 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
[5/64] แจ้งให้ทราบ : นักศึกษา ปวส. กลุ่ม 633คธ. (ฝึกงาน) ที่ลงเรียนวิชาหลักการคิดเชิงออกแบบและ นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ส่งแบบประเมินวัดผลกลางภาค ปลายภาค และใบงาน 1-4 ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 12 ก.พ. 2564 หากสัปดาห์ที่ 18 ไม่มีเอกสารแบบประเมินจะถือว่า นักศึกษาไม่ขอรับการประเมิน ในรายวิชาดังกล่าว
[4/64] แจ้งให้ทราบ : นักศึกษา ปวส. กลุ่ม 623คธ. ส่งใบงาน 1-4 วิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2564 รายละเอียด เมนู ไฟล์ประกอบการเรียน

[3/64] แจ้งให้ทราบ : นักศึกษา ปวส. กลุ่ม 633ทส. (ฝึกงาน) ติดตามสื่อการสอนออนไลน์ ได้จากเมนู "ไฟล์

์ประกอบการเรียน "วิชาการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา"

[2/64] แจ้งให้ทราบ : นักศึกษา ปวส. กลุ่ม 623คธ. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มแผนธุรกิจ และรายละเอียดการจัดทำแผนธุรกิจ ได้ที่ "ไฟล์ประกอบการเรียน" วิชาหลักการคิดเชิงออกแบบและ นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
[1/64] แจ้งให้ทราบ : นักศึกษา ปวส. กลุ่ม 633บช. ติดตามสื่อการสอน ใบงาน ได้จากเมนู "ไฟล์ประกอบการเรียน "วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ"
[4/63] แจ้งให้ทราบ : ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 [ เปิดอ่าน ]
[3/63] แจ้งให้ทราบ : นักศึกษา ปวส. กลุ่ม 633คธ.ม.6 สามารถ Add Line กลุ่มเพื่อเพิ่มช่องทาง การติดต่อกับครูผู้สอนได้ ที่
[2/63] แจ้งให้ทราบ : นักศึกษา ปวส. กลุ่ม 633คธDVE สามารถ Add Line กลุ่มเพื่อเพิ่มช่องทาง การติดต่อกับครูผู้สอนได้ ที่
[1/63] แจ้งให้ทราบ : นักเรียน ปวช. กลุ่ม 622คธ. สามารถใช้งานสไลด์/สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ได้ที่ เมนูไฟล์ประกอบการเรียน วิชา โปรแกรมกราฟิก
[5/61] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.5 ที่จัดทำโครงงานหนังสั้น รายวิชาการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ให้มาเช็คชื่อในคาบที่ห้อง 523 แล้วรวมกลุ่มไปทำโครงงานได้ โดยไม่ต้องเข้าห้องปฏิบัติการ
[4/61] แจ้งให้ทราบ : กำหนดสอบปลายภาค (นอกตาราง) นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการลงทุนออนไลน์ ง30241 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561ที่ห้อง 523 เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. นักเรียนที่คนใด ไม่เข้าสอบตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าขาดสอบและปรับตกในรายวิชานี้
[3/61] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.5 ที่จัดทำโครงงานหนังสั้น รายวิชาการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2/2561 หากไม่ส่งงานภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีผลการเรียนเป็น "ร" จนกว่าจะส่งโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งนี้ ไม่เกิน วันสุดท้ายของการสอบแก้ตัวรอบที่ 2 หากไม่ดำเนินการ จะไม่ผ่านจุดประสงค์รายวิชาดังกล่าว ติด"0"
[3/61] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.5 ที่มีเวลาเรียนไม่ครอบ 80% (มส.)วิชาการตัดต่อวีดีโอ ด้วยคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ให้ติดต่อครูผู้สอนภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 หากไม่ดำเนินการ จะส่งรายชื่อ ให้กลุ่มบริหารวิชาการประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ ซึ่งจะไม่อนุญาตให้สอบปลายภาค ไม่ว่ากรณีใดๆ (เช็คเวลาเรียนได้ที่เมนู เช็คคะแนนเก็บ)
[2/61] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.5 ที่ผลสอบกลางภาคไม่ผ่าน วิชการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ให้ติดต่อขอสอบแก้กับครูประจำวิชาภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 หากพ้นกำหนด จะถือว่าว่านักเรียนไม่ประสงค์สอบแก้และจะไม่เปิดให้สอบแก้อีก ไม่ว่ากรณีใดๆ
[1/61] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชาการสร้างเว็บเพจ ง31241 ในภาคเรียนที่ 2/2560 ให้ส่งงานในรายวิชาช้าสุดภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อตรวจและประมวลผลในรายวิชาต่อไป หากส่งงาน หากส่งงานหลังจากนี้ จะไม่พิจารณาผลการเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ
[7/60] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ง31241 ในภาคเรียนที่ 1/2560 ที่ยังไม่ได้รับเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม Photoshop ให้ติดต่อครูในเวลาราชการเพื่อขอยืมต้นฉบับ เอกสารประกอบการใช้งาน ฯเพื่อสำเนาได้
[7/60] นัดหมาย : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ง31241 ในภาคเรียนที่ 1/2560 ที่ไม่เข้าสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560 ให้เข้าสอบกลางภาคนอกตาราง ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00-15.00น. พ้นกำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ที่จะเข้าสอบ และปรับตกกลางภาค
[7/60] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ง31241 ในภาคเรียนที่ 1/2560 กำหนดสอบกลางภาค(นอกตาราง)ในวันที่ 11-17 กรกฏาคม 2560 ในคาบวิชาเรียนฯ หากนักเรียนคนใดมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าสอบใด้ ต้องนำหลักฐานแสดงเหตุที่ไม่สามารถมาสอบได้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าขาดสอบกลางภาค และต้องประสานกลุ่มงานวิชาการเพื่อขอสอบแก้ หลังประกาศสอบกลางภาค เท่านั้น
[6/60] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนวิชาการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็น 0 ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำและเข้าพบครู ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดต้องประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการเท่านั้น
[5/60] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.5 ที่เรียนวิชาการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2559 กำหนดสอบเก็บคะแนนรายจุดประสงค์ ตามใบงานที่ 1-4 จำนวน 40 ข้อ 40 คะแนน ในวันที่ 27 มกราคม (ม.5/4) วันที่ 30 มกราคม (ม.5/5, 5/6, 5/7, 5/8) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ (ม.5/1, 5/2) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ (ม.5/3) โดยสอบเฉพาะนักเรียนที่มีคะแนนเก็บรวมน้อยกว่า 35 คะแนน หรือส่งงาน น้อยกว่า 3 ใบงาน นักเรียนที่ไม่มาสอบ หรือ ขาดเรียนในวันดังกล่าว ต้องดำเนินการขอสอบร่วมกับห้องเรียนอื่นในวันถัดไป รายละเอียด ตรวจสอบจาก เมนู [ เช็คคะแนนเก็บ ]
[4/60] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.5 ที่เรียนวิชาการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2559 สามารถตรวจสอบเวลาเรียนของตนเอง ได้แล้วที่ เมนู [ เช็คคะแนนเก็บ ] หากนักเรียนคนใด มีจำนวน วันขาดเรียนจนปรากฏ มส. ให้ติดต่อครูผู้สอน ภายใน 31 ม.ค.60 ไม่เช่นนั้น จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
[3/60] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 2/2559 หลังจากรับมอบงาน สามารถส่งงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ก.พ. 2560 โดย ส่งกับครูผู้สอนเท่านั้น เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจประเมิน และทำแบบทดสอบ ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้ง/รายงาน ผลการเรียนต่อไป หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ ครูผู้สอนโดยด่วน
[2/60] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.6 ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชาการสร้างและตัดต่อวีดีโอ ภาคเรียนที่ 2/2559 หลังจากรับมอบงาน สามารถส่งงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ก.พ. 2560 โดย ส่งกับครูผู้สอนเท่านั้น เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจประเมิน และทำแบบทดสอบ ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้ง/รายงาน ผลการเรียนต่อไป หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ ครูผู้สอนโดยด่วน
[1/60] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.5 ที่เรียนวิชาการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2559 ที่สอบกลางภาคไม่ผ่าน (น้อยกว่า 10 คะแนน) สามารถส่งงานซ่อม เพื่อปรับปรุงคะแนน ได้ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2560 โดย จดเนื้อหาใบความรู้ บทที่ 1-6 ในรายวิชา [ Click ] ลงในสมุดด้วยลายมือของตนเอง (ไม่เอารูป)
[17/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่มีผลการเรียน เป็น 0 ให้ดำเนินการขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ ระหว่างวันที่ 15 -30 ธ.ค. 59 หรือตามที่วิชาการประกาศ โดยปฏิบัติงานตามใบงาน และทำแบบทดสอบ 40 ข้อ ตามที่แจ้งในใบลงทะเบียน หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อครูผู้สอนด้วยตนเอง
[16/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่ยังไม่ดำเนิน การ ขอสอบแก้ตัวรอบที่ 1 ให้ขอสอบแก้ตัว / ส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2559 หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถแก้ไข ผลการเรียนให้ได้และต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ เช็คผลการเรียนได้ที่เมนู [ เช็คคะแนนเก็บ ]
[15/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่มีผลการเรียน เป็น 0 ให้ขอสอบแก้ตัว/ ส่งผลงาน รอบที่ 1ภายใน 1สัปดาห์ หลังวิชาการประกาศผลการเรียนให้ทราบ ผ่านครูที่ปรึกษา หรือตรวจสอบผ่านเมนู [ เช็คคะแนนเก็บ ] หากไม่ดำเนินการภายในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีผลการเรียนไม่ผ่าน ในรายวิชานี้
[14/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่ส่งโครงงาน โปรเจ็กเว็บไซต์ แล้ว ผลงานดังรูปต่อไปนี้ คลิ้ก [ รูปผลงาน ] มีความบกพร่อง ไม่สามารถตรวจไฟล์ในแผ่น CD/DVD ให้เจ้าของผลงานแก้ไขและส่งใหม่ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. หลังจากนี้แล้วจะไม่พิจารณาผลงาน
[13/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่ยังไม่ส่งโครงงานเว็บไซต์ (โปรเจ็กเว็บ) สามารถส่งได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. โดยดูตัวอย่างได้ที่ เมนู ไฟล์ประกอบการเรียน และสามารถดาวน์โหลด รูปแบบปกCD ได้ที่นี่ [ Download ]
[12/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่ยังไม่สอบแก้ตัว เนื่องจากคะแนนสอบกลางภาคไม่ผ่าน (ไม่ถึง 10 คะแนน) ให้สรุปเนื้อหาบทเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชา ตั้งแต่ บทที่ 3-6 ไม่ต้องวาดรูปประกอบ ไม่ต้องทำแบบฝึกหัด ลงในสมุดจดบันทึก ส่งครูภายในวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.
[11/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่มีผลสอบกลางภาค ไม่ผ่าน (คะแนนน้อยกว่า 10 คะแนน ดูจากเมนู [ เช็คคะแนนเก็บ ] หรือสอบถามคะแนนที่ครูผู้สอนโดยตรง ) ให้ติดต่อสอบแก้ ภายในวัน ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. หากพ้นกำหนด จะไม่อนุญาตให้สอบแก้
[10/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนซ้ำรายวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว / การตัดต่อวีดีโอ ด้วยคอมพิวเตอร์ (ง32242) ภาคเรียนที่ 1/2559 มีผลการเรียนดังนี้ [ คลิ้กเปิด ] นักเรียนที่มีผลการเรียน ไม่ผ่านให้ติดต่อครูเพื่อแก้ไขงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณาผลงาน
[9/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4/7 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่มีผลสอบกลางภาค ไม่ผ่าน ให้มาสอบซ่อม รอบสุดท้าย ในวันศุกร์ ที่ 15 ก.ค. 2559 เวลา 14.00-15.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 523 (หลังเวลา 15.00 น. ปิดห้อง)
[8/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่มีผลสอบกลางภาค นอกตาราง ว่า "พบครู" ให้ติดต่อครูภายในวันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 16.00 น. หากไม่มาจะถือว่า ทุจริตในการสอบ
[7/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถดู ผลสอบกลางภาค ได้ที่เมนู [ เช็คคะแนนเก็บ ] ในใบรายชือของห้องที่สังกัด ช่องผลสอบกลางภาค หากนักเรียนคนใด มีผลสอบไม่ผ่าน ให้มาสอบซ่อม ในวันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 14.00-15.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ จะไม่อนุญาตให้สอบซ่อม และต้องดำเนินการสอบแก้ตามที่ กลุ่มบริหารวิชาการกำหนดเท่านั้น
[6/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 นัดหมายกำหนด สอบกลางภาคนอกตาราง ในระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 2559 ในคาบเรียนของแต่ละห้อง โดยให้เตรียม แฟลชไดรฟ หรือสื่อบันทึกข้อมูล ของตนมาด้วย ไม่อนุญาตให้ยืม หรือใช้สื่อบันทึกร่วมกัน
[5/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 ส่งงานตามใบงานที่ 1 และ 2 ก่อนสอบกลางภาคนอกตาราง (8 ก.ค. 2559)
[4/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 เตรียมแฟลชไดรฟ์ ของตนเอง หรือสื่อบันทึกไฟล์อื่นๆ สำหรับการทดสอบเก็บคะแนน ตามใบงานที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป หากไม่เตรียมมา จะไม่สามารถส่งงานได้
[3/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถดูคะแนนและบันทึกการเข้าเรียนได้ที่เมนู [ เช็คคะแนนเก็บ ] ตามห้องที่ตนเองสังกัด
[2/59] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถดูคำอธิบายรายวิชาและใบงานได้ที่เมนู [ แผนจัดการเรียนรู้] รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์ > คำอธิบายรายวิชา
[1/59] แจ้งให้ทราบ : แจ้งผลการสอบแก้ตัว รอบ1 และรอบ 2 วิชาการตัดต่อวีดีโอ ด้วยคอมพิวเตอร์ ง32248 [ เปิดดูรายชื่อ ]
[4/58] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนสามารถทบทวนความรู้วิชาการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ง32248 ก่อนสอบกลางภาค ได้ที่ [ แบบทดสอบความรู้ ]
[4/58] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนเก็บและเวลาเรียน วิชาการตัดต่อวีดีโอ ด้วยคอมพิวเตอร์ ง32248 ได้ที่ เมนู [ เช็คคะแนนเก็บ ]
[3/58] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนสามารถติดตามเนื้อหาวิชาการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ง32248 เพิ่มเติม ได้ที่ เมนู [ ไฟล์ประกอบการเรียน ]

[2/58] แจ้งให้ทราบ : ใบงานรายวิชาการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ง32248 ภาคเรียนที่ 2/2558 ได้แก[ใบงาน 1] [ใบงาน 2] [ใบงาน 3] [ใบงาน 4+5] นักเรียนที่มีข้อสงสัย ติดต่อครู นอกเวลาสอน ได้ที่ ห้องพักครู หรือ ไลน์ไอดี

[1/58] แจ้งให้ทราบ : นักเรียนชั้น ม.5 ที่เรียนรายวิชาการตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ง32248
ภาคเรียนที่ 2/2558 ให้ศึกษาและโน้ตย่อคำอธิบายรายวิชาลงในสมุดประจำวิชา พร้อมส่งในสัปดาห์ที่ 2
ดังนี้ (1) คำอธิบายรายวิชา (2) แผนการเรียน (3) พื้นฐานความรู้ (4) อุปกรณ์ในรายวิชา (5) การเขียนโครงเรื่อง

[16/57]แจ้งให้ทราบ : นักเรียน ระดับชั้น ม.5 ที่เรียนรายวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว (ตัดต่อวีดีโอ ด้วยคอมพิวเตอร์) ง32242 ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ส่งงานที่ยังค้างภายในวันที่ 13 มี.ค.2558 เวลา 9.00 น. ชิ้นงานต้องครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์ พร้อมสอบ 40 ข้อ 20 คะแนน หากคัดลอกผลงานคนอื่นมาส่ง ไม่มาสอบตามกำหนด ส่งงานไม่ครบ จะปรับให้ตกรายวิชานี้ (ไม่มีสอบแก้ตัวรอบ 2)
[15/57]แจ้งให้ทราบ : นักเรียน ระดับชั้น ม.5 ที่เรียนรายวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว (ง 32242) สามารถตรวจสอบเวลาเรียนได้ที่นี่ [ เวลาเรียน ] ไนักเรียนที่ติด มส.ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานี้ ให้ติดต่อ กลุ่มบริหารวิชาการ นักเรียนที่ขาดเรียนจนขึ้น เตือน 1 และ เตือน 2 ต้องบำเพ็ญประโยชน์งานด้านคอมพิวเตอร์ เป็นเวลา 400-800 นาที และส่งงานตามใบงานให้ครบ ก่อน 13 กุมภาพันธ์ 2558
[14/57]แจ้งนักเรียนชั้น ม.5
ทีเรียนรายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ในภาคเรียนที่ 2/2557 ให้ใช้ชื่อวิชาเป็น วิชาการตัดต่อวีดิโอด้วยคอมพิวเตอร์แทน โดยสามารถติดตามบทเรียนและสื่อการเรียนรู้ได้ จากเมนู ไฟล์ประกอบการเรียน
[13/57]แจ้งนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนรายวิชาระบบฐานข้อมูล ภาคเรียนที่ 1 /2557
ให้ยื่นของสอบแก้ตัวรอบ 2 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และสอบแก้ตัวในวันที่ 26,27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00- 17.00 น. หากไม่ดำเนินการ จะต้องเรียนซ้ำในรายวิชานี้
[12/57]แจ้งผลการสอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.6 รายวิชาระบบฐานข้อมูล ภาคเรียนที่ 1 /2557
ตรวจผลสอบได้ ที่นี่
[11/57]แจ้งนักเรียนชั้น ม.4/8
ที่เรียนรายวิชาประมวลผลคำ
ในภาคเรียนที่ 1/2557 ให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่าน(ติด0)ที่นี่
ให้นักเรียนลงทะเบียนขอสอบแก้ตัวภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 และยื่นครูภายในเวลา 16.30 น.และเข้าสอบ
แก้ตัวภาคปฏิบัติในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. โดยเตรียมแผ่น CD สำหรับบันทึกงานส่ง
มาพร้อมด้วย หากไม่ส่งงานถือว่าไม่ผ่านการสอบ

[10/57]แจ้งนักเรียนชั้น ม.6
ทีเรียนรายวิชาระบบฐานข้อมูล
ในภาคเรียนที่ 1/2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่คะแนนไม่ผ่าน
(ติด0) ที่นี่ โดยให้นักเรียนลงเบียนขอสอบแก้ตัวภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 และยื่นครูภายในเวลา 16.30 น.
และเข้าสอบแก้ตัวภาคปฎิบัติ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. โดยให้เตรียมแผ่น CD สำหรับ
บันทึกงานในการสอบ เพื่อส่งครูมาด้วย หากไม่ส่งงานถือว่าไม่ผ่านการสอบ

[9/57]แจ้งนักเรียนชั้น ม.6

ที่เรียนรายวิชาระบบฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 1/2557 นักเรียนสามารถดูคะแนนเก็บอย่างไม่เป็นทางการ
ก่อนสอบปลายภาคได้ที่เมนูเช็คคะแนนเก็บ ซึ่งคะแนนดังกล่าวอาจมีการปรับในบางจุดประสงค์ เพื่อไม่ให้
สูงกว่าคะแนนเต็ม โดยข้อสอบปลายภาค ประกอบด้วยข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ เกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลด้วย
MS-Access 2007-2010 และข้อสอบปรนัย 10 ข้อ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม

[8/57]แจ้งนักเรียนชั้น ม.6
      ที่เรียนรายวิชาระบบฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 1/2557 นักเรียนสามารถดูรายละเอียด
ข้อกำหนดของ Project ฐานข้อมูล (งานกลุ่ม) ได้ที่เมนูไฟล์ประกอบการเรียน ระบบฐานข้อมูล
บทที่ 9 หากมีข้อสงสัย พบอาจารย์เพื่อรับคำแนะนำได้ที่ห้อง 523 หรือดูคลิปการสร้าง
ใน Youtube 1 2 3 4 5

[7/57]แจ้งนักเรียนชั้น ม.6
      ที่เรียนรายวิชาระบบฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 1/2557 ให้นักเรียนตรวจสอบคะแนนเก็บตาม
ใบงานที่ 1-4
หากงานใดยังไม่ส่ง หรือ ได้คะแนนต่ำกว่า 60% ให้ส่งชิ้นงานเพื่อเก็บคะแนน ก่อน
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 16.30 น.
โดยงานเอกสารส่งที่โต๊ะครู ห้อง 522-523 งานที่เป็น
ไฟล์ข้อมูล ส่งใน เฟสกลุ่ม โดยระบุ ชื่อ-สกุล เลขที่ ชั้น และชื่องานให้เรียบร้อย หลังจากวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ครูจะปิดกลุ่มเฟส

[6/57] แจ้งนักเรียนชั้น ม.6
      ที่เรียนรายวิชาระบบฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 1/2557 ที่สอบไม่ผ่านกลางภาค และขาดสอบ กลางภาค ให้ทำงานซ่อมด้วยการนำเนื้อหาที่ในเฉลยข้อสอบ จำนวน 2 หัวข้อ (บทที่ 1-3 โพสให้ใน เฟสกลุ่มแล้ว ) มาเป็นบทพูด ถ่ายทำคลิปวีดิโอ นำเสนอเนื้อหาด้วยตนเอง และ อัพโหลดเข้าสู่ Youtube จากนั้น ส่งลิงค์ของวีดิโอให้ครูตรวจ ในเฟสกลุ่มห้องตนเอง ส่งก่อน 31 สิงหาคม 2557 (เท่านั้น)

[5/57] แจ้งนักเรียนชั้น ม.6
      ที่เรียนรายวิชาระบบฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 1/2557 ให้ตรวจสอบคะแนนกลางภาค ในเมนู
เช็คคะแนนเก็บ หากคะแนนไม่ถึง 10 คะแนน ให้ทำงานซ่อมด้วยการนำเนื้อหาที่กำหนดข้อสอบ
(บทที่ 1-3 ) มาเป็นบทพูด ถ่ายทำคลิปวีดิโอ นำเสนอเนื้อหาด้วยตนเอง และ อัพโหลดเข้าสู่ Youtube
จากนั้น ส่งลิงค์ของวีดิโอให้ครูตรวจ ในเฟสกลุ่มห้องตนเอง เพื่อเพิ่มคะแนนสอบ ส่งก่อน 24 สิงหาคม
2557 (เพิ่มคะแนนให้ ไม่ตกกลางภาค)

[4/57] แจ้งนักเรียนชั้น ม.5
      ที่เรียนซ้ำวิชา การสร้างเว็บเพจ (ง32241) ในภาคเรียนที่ 1 /2557 ให้ยื่นใบขอลงทะเบียน
เรียนซ้ำ ที่กรอกข้อมูลส่วนตัวและลงลายมือชื่อผู้ปกครองเพื่อรับมอบหมายงาน ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม
2557 โดยให้นักเรียนศึกษา
ขั้นตอนการสร้างเว็บเพจจากเมนู สื่อการเรียนรู้ และข้อกำหนดในการ
ทำงานส่ง ในเมนู ไฟล์ประกอบการเรียน รายวิชาการสร้างเว็บเพจ บทที่ 9
     ทำงานตามข้อกำหนดโดย ส่งงานที่สมบูรณ์แล้ว ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (เวลา 16.30 น.)
โดยครูจะตรวจผลงานหลังจากนั้น ประมาณ 7-10 วัน และแจ้งผลการเรียนกับงานวัดผลภายใน 15 วัน นักเรียนสามารถติดตามผลการเรียนได้จากครูโดยตรง (ไม่ประกาศผ่านเว็บ)

[3/57] แจ้งนักเรียนชั้น ม. 5
     ที่ติด 0 รายวิชการออแบบภาพเคลื่อนไหว (ง32242) ตรวจสอบผลการสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2/2556
ได้ที่นี่

[2/57] แจ้งนักเรียนชั้น ม. 5
     ที่ติด 0 รายวิชการออแบบภาพเคลื่อนไหว (ง32242) ให้ดำเนินการสอบแก้ตัว ตามข้อปฏิบัติดังนี้
คลิ้กที่นี่ หากไม่ดำเนินการแก้ตัวในช่วงเวลาที่กำหนด ต้องลงเรียนซ้ำรายวิชานี้ ในภาคเรียนหน้า (1/2557) ซึ่งอาจส่งผลต่อการจบการศึกษาได้

[1/57] แจ้งนักเรียนชั้น ม. 5
     คะแนนปรับปรุงล่าสุด ก่อนสอบปลายภาค (ครั้งสุดท้าย) คลิ้กที่นี่ แต่หากไม่ส่งงานกลุ่ม จะปรับเกรด
ให้ได้ไม่เกิน 1.5 เท่านั้น กำหนดส่ง ยืนยัน ก่อนวันที่ 14 ก.พ. 57 หลังจากนั้น ไม่รับผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ

   
แจ้งนักเรียน ม.4/8 ที่เรียนรายวิชาการออกแบบเว็บไซต์ (ง 31241) ในวันพฤหัสฯ ที่ 6 มิถุนายน 56 ให้นักเรียน ไปที่ Link "ไฟล์ประกอบการเรียน" ในรายวิชาการออกแบบเว็บไซต์ ให้ ศึกษาสไลด์ บทที่ 2, 3, 4, 5 ให้จบ จากนั้น ทำแบบฝึกหัดตาม"ใบงาน"ท้ายสไลด์ บทที่ 4 และบทที่ 5 โดยครูจะตรวจ ให้คะแนนในคาบต่อไป

แจ้งนักเรียน ม.4/1, ม.4/3 ที่เรียนรายวิชาการออกแบบเว็บไซต์ (ง 31241) ในวันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 56 ให้นักเรียน ไปที่ Link "ไฟล์ประกอบการเรียน" ในรายวิชาการออกแบบเว็บไซต์ ให้ ศึกษาสไลด์ บทที่ 1 ให้จบ จากนั้น ทำแบบฝึกหัดตาม"ใบงาน"ท้ายสไลด์ (กระดาษเตรียมไว้ให้แล้ว) เสร็จแล้วเขียนชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่ มุมล่างซ้าย รวมกันส่งที่โต๊ะครู (เช็คชื่อตามงานที่ส่ง)

แจ้งนักเรียน ที่สมัครเข้าชุมนุมถ่ายภาพและการใช้กล้องดิจิตอล สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ [ที่นี่]
แจ้งนักเรียน ที่เรียนรายวิชา การออกแบบเว็บไซต์ ติดตาม เนื้อหาสไลด์ ได้ที่เมนู "ไฟล์ประกอบการเรียน"
แจ้งนักเรียน ม.5/8 คาบ HomeRoom ในภาคเรียน 1/2556 นี้ให้ใช้ห้อง 521
แจ้งนักเรียน ม.6 ที่ไม่สอบแก้ตัวรายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว (ง 32242) ภาคเรียนที่ 2/2555 ให้ยื่นเรื่องขอลงเรียนในรายวิชานี้ แล้วนำเอกสารขอเรียนซ้ำ CD บันทึกงาน 12 ชิ้น ส่งครูภายใน 7 มิถุนาย 2556 หากมีข้อสงสัย ติดต่อครูโดยตรงเป็นรายบุคคล