หน้าหลัก
แจ้งข่าว
เช็คเวลาเรียน
ห้องเรียนนักลงทุน
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ห้องเรียนออนไลน์
 
ห้องเรียนเฉพาะกิจ

+
Bully อันธพาลในองค์กร
  [ e-document_Bully ]
 
ห้องเรียน ปวส.

+
(30001-2003) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ V.2 (2022)
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
  [ วิธีสมัคร Bitkub ] [ วิธีสมัคร Binance ] [ วิธีสมัคร SatangPro ]
  +พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่เพิ่มเติม
  +พรบ.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
  +พรบ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
  +พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่เพิ่มเติม
  +พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  +พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

+
(30204-2102) สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
  คู่มือ > [ Adobe Photoshop ] [ Adobe Audition ] [ Video Studio ]
  Download > [ Adobe Photoshop ] [ Adobe Audition ] [ Video Studio ]
 
ห้องเรียน ปวช.

+
(20204-2008) การสร้างเว็บไซต์
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
  คู่มือ > [ Adobe Photoshop ] [ Adobe Deaweaver ]
  Download > [ Photoshop CS6 ] [ Deaweaver CS6 ] [ Xampp ]
  [ Joomla ] [ Wordpress ]