หน้าหลัก
แจ้งข่าว
เช็คเวลาเรียน
ห้องเรียนนักลงทุน
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ห้องเรียนออนไลน์
 
ห้องเรียนเฉพาะกิจ

+
Bully อันธพาลในองค์กร
  [ e-document_Bully ]
 
 
ห้องเรียน ปวส.

+
(30901-2007) การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
  ฝึกทักษะ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

+
(30204-2006) การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]

+
(30001-1055) กฎหมายธุรกิจ
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน [ ebookกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ]
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
  [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]
  ใบงานและกิจกรรม [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

+
(30204-2101) ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

+
(30001-2003) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

+
(30204-2004) หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ แนวคิดฯแผนธุรกิจ ]
  คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ [ ภาคธุรกิจบริการ ] [ ภาคการผลิต ] [ ภาคการค้า ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ]

+
(30204-2001) พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

+
(30204-2303) การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
  ฝึกทักษะเขียนโปรแกรม [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

+
(3001-1002) กฎหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
ห้องเรียน ปวช.

+
(20901-2105) การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  [ คู่มือสร้างUSB_boot_Windows10 ] [ คู่มือติดตั้งWindows10 ]
  [ คู่มือประกอบคอม ] [ แผนภาพพอร์ตเชื่อมต่องานคอมพิวเตอร์ ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

+
(20901-2005) การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
  การฝึกทักษะ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
  ใบงานและกิจกรรม [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

+
(20901-2007) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

+
(20901-2102) ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

+
(20001-1005) กฎหมายพาณิชย์
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
  [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] [ แบบทดสอบก่อนเรียน ] [ แบบทดสอบหลังเรียน ]

+
(20204-2007) โปรแกรมกราฟิก
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]