แบบทดสอบก่อนเรียน
รายวิชากฎหมายพาณิชย์ รหัส 2200-1008
ชุดที่ 1
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


 

 

 


ข้อที่ 1) สภาพบุคคลเริ่มต้นเมื่อใด และสิ้นสุดลงเมื่อใด
   เริ่มต้นเมื่อแม่ตั้งท้อง
   เริ่มต้นเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
   สิ้นสุดลงเมื่อตาย
   ถูกทั้ง ข. และ ค.

ข้อที่ 2) ข้อใดไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคล
   มูลนิธิ
   ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนแล้ว
   วัด
   สมาคม

ข้อที่ 3) สัญญาในข้อใดที่กฎหมายบังคับไว้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้น ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้
   สัญญาจ้างแรงงาน
   สัญญาจ้างทำของ
   สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
   ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ข้อที่ 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบทรัพย์สินที่ขาย ถ้าไม่ได้ระบุในสัญญาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ใครต้องเป็นผู้ออกค่าขนส่ง
   ผู้ซื้อ
   ผู้ขาย
   ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
   ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 5) เช่าทรัพย์ต่างจากเช่าซื้ออย่างไร
    การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า
    การบอกเลิกสัญญา เพราะผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า
    การชำระค่าเช่า เช่าทรัพย์ต้องชำระเป็นเงินเท่านั้น
    ถูกทั้ง ก. และ ค.

ข้อที่ 6) ผู้เช่ามีสิทธิในเรื่องให้เช่าช่วงอย่างไร
    โดยทั่วไปไม่มีสิทธิเช่าช่วง
    ให้เช่าช่วงได้ ถ้าสัญญาเช่าอนุญาตให้ทำได้
    แม้ตกลงให้เช่าช่วงกันได้ก็ทำไม่ได้
    ถูกทั้ง ก. และ ข.

ข้อที่ 7) สัญญาจ้างทำของ ฝ่ายใดมีหน้าที่จัดหาสัมภาระมาทำงานให้สำเร็จ
    ผู้ว่าจ้าง
    ผู้รับจ้าง
    แล้วแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน
    นายจ้างกับลูกจ้าง

ข้อที่ 8)ข้อใดเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก
    สัญญาประกันชีวิต
    สัญญากู้เงิน
    สัญญาเช่าทรัพย์
    สัญญาซื้อขาย

ข้อที่ 9) ถ้าผู้โดยสารได้ทำเครื่องเดินทางติดตัว โดยมิได้มอบให้แก่ผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดเมื่อเครื่องเดินทาง นั้นสูญหาย บุบสลายหรือไม่
    ต้องรับผิด
    ไม่ต้องรับผิด
    รับผิดหรือไม่ก็ได้
    ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 10) อายุความฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน อันเกี่ยวกับการยืมใช้คงรูปอันผู้ยืมก่อให้เกิดแก่ทรัพย์สินที่ให้ยืม ต้องฟ้องภายในกำหนดเวลาเท่าไร
    ภายใน 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสัญญา
    ภายใน 9 เดือน นับแต่วันสิ้นสัญญา
    ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสัญญา
    ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสัญญา

ข้อที่ 11) หนี้ตามข้อใดที่มีความแน่นอนในการชำระหนี้มากที่สุด
    มีผู้รับเรือน
    มีผู้ค้ำประกัน
    มีลูกหนี้หลายคน
    มีผู้ค้ำประกันหลายคน

ข้อที่ 12) การบังคับเอาทรัพย์สินจำนองหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับจำนอง ลูกหนี้ต้องขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็น เวลานานเท่าไร
    1 ปี
    3 ปี
    5 ปี
    7 ปี

ข้อที่ 13) ทรัพย์สินซึ่งจำนองย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้อะไรบ้าง
    หนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์
    หนี้อุปกรณ์และดอกเบี้ย
    หนี้อุปกรณ์ ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ และค่าทนายความ
    หนี้ประธาน หนี้อุปกรณ์ ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน และค่าฤชาธรรมเนียม

ข้อที่ 14) ลักษณะของทรัพย์สินที่ฝากต้องมีลักษณะอย่างไร
    ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่าง
    ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างและราคา
    ต้องเป็นทรัพย์ที่ยึดถือเอาได้
    ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15) สัญญาตัวแทนประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย คือข้อใด
    ตัวการและตัวแทน
    ตัวการและตัวกลาง
    ตัวการและฝ่ายสนับสนุน
    ตัวกลางและตัวแทน

ข้อที่ 16) แบบของสัญญาประกันภัย ถ้าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีกันได้จะต้องทำอย่างไร
    ทำด้วยวาจา
    มีหลักฐานเป็นหนังสือ
    ทำด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร
    จดทะเบียน

ข้อที่ 17)          ผู้เอาประกันภัยฟ้องเรียกให้ผู้รับประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยต้องฟ้องภายในอายุ ความเท่าไร
    2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัย  
    5 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัย้
    7 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัย 
    10 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัย

ข้อที่ 18) บุคคลภายนอกผู้เสียหายฟ้องเรียกให้ผู้รับประกันภัยค้ำจุนชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความใด
    1 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัย  
    2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัย
    3 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัย
    4 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัย

ข้อที่ 19) การฟ้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตมีกำหนดอายุความเท่าไร
    2 ปี
    5 ปี
    7 ปี
    10 ปี

ข้อที่ 20) บุคคลภายนอกผู้เสียหายฟ้องเรียกให้ผู้รับประกันภัยค้ำจุนชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความใด
    1 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัย
    2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัย
    3 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัย
    4 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัย