แบบทดสอบหลังเรียน
รายวิชากฎหมายพาณิชย์ รหัส 2200-1008
ชุดที่ 2
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


 

 

 


ข้อที่ 1) การสิ้นสภาพบุคคลเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใด
    เป็นคนไร้ความสามารถ
    เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
    ตายโดยธรรมชาติหรือเป็นคนสาบสูญที่ศาลได้มีคำสั่งแล้ว
    เป็นคนล้มละลาย

ข้อที่ 2) คำว่า โมฆะกรรม หมายความถึงข้อใด
    นิติกรรมที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นโมฆะ
    นิติกรรมที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นโมฆียะ
    นิติกรรมที่กฎหมายบัญญัติให้สมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้าง
    นิติกรรมที่กฎหมายบัญญัติให้เสียเปล่ามาตั้งแต่เริ่มแรก

ข้อที่ 3) คำว่า บุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษี เป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ในข้อใด
    สัญญา
    จัดการงานนอกสั่ง
    โดยบทบัญญัติของกฎหมาย
    ละเมิด

ข้อที่ 4) ส่วนใหญ่ใช้ไฟล์ Flash ประกอบการสร้างเว็บเพจ หรือสร้างเว็บเพจ เพราะเหตุใด
   ได้ภาพสวยงามสมจริง
   มีการเคลื่อนไหวสมจริง ตามความต้องการ
   มีการบีบอัดข้อมูลขนาดเล็กและอัฟโหลดได้ง่าย
   สร้างเว็บเพจได้สวยงาม มีขนาดที่สมจริง และเคลื่อนไหวได้

ข้อที่ 5) สัญญาขายฝากคือข้อใด
    สัญญาจะซื้อจะขาย
    สัญญาซื้อขายชนิดหนึ่งซึ่งผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนได้
    สัญญาซื้อขายชนิดหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืน
    สัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากไม่ตกแก่ผู้ซื้อ

ข้อที่ 6) สัญญาเช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ทำอย่างไรจึงจะสมบูรณ์
    ทำเป็นหนังสือ
    ทำด้วยวาจา
    จดทะเบียน
    ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน

ข้อที่ 7) สัญญาจ้างทำของกฎหมายกำหนดให้การทำสัญญาต้องทำเช่นใด
    ตามแบบมีหลักฐานเป็นหนังสือ
    ไม่มีแบบเป็นหนังสือ
    ตามแบบทำเป็นหนังสือ
    ไม่มีแบบตกลงด้วยวาจาก็ใช้ได้

ข้อที่ 8) สัญญาเก็บของในคลังสินค้าจะต้องมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
    เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว
    วัตถุแห่งสัญญาฝากของในคลังสินค้าเป็นทรัพย์สินทั่ว ๆ ไป
    ต้องมีบำเหน็จค่าฝาก
    ไม่ต้องมีสถานที่เก็บสินค้าก็ได้

ข้อที่ 9) สัญญาค้ำประกันย่อมสมบูรณ์ และนำไปฟ้องร้องให้บังคับคดีกันได้ หากตกลงทำสัญญากันตามข้อใด
    ต้องทำเป็นหนังสือ
    ตกลงกันด้วยวาจา
    ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน
    ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 10) สัญญาจำนำสมบูรณ์ในข้อใด
    ต้องทำเป็นหนังสือ
    เมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำ
    ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
    ต้องมีการบอกกล่าว

ข้อที่ 11) การบังคับเอาทรัพย์สินจำนองหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับจำนอง ลูกหนี้ต้องขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลานานเท่าไร
    1 ปี
    3 ปี
    5 ปี
    7 ปี

ข้อที่ 12) แบบแห่งนิติกรรมสัญญาฝากทรัพย์คือข้อใด
    ไม่มีแบบแห่งนิติกรรม
    ต้องทำเป็นหนังสือให้ไว้ต่อกัน
    ต้องทำเป็นหนังสือต่อพนักงานและเจ้าหน้าที่
    ต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียน

ข้อที่ 13) การแต่งตั้งตัวแทนเพื่อทำกิจการที่กฎหมายบังคับว่า ต้องทำเป็นหนังสือ การแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องคือข้อใด
    ทำเป็นหนังสือ
    มีหลักฐานเป็นหนังสือ
    ด้วยวาจา
    ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14) การแต่งตั้งตัวแทนต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหมายถึงข้อใด
    ต้องลงลายมือชื่อทุกคน
    ต้องลงลายมือชื่อทุกฝ่าย
    ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อทุกคน
    มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้รับผิดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 15) สัญญาเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทำอย่างไรจึงจะสมบูรณ์
    ทำเป็นหนังสือ
    ทำด้วยวาจา
    จดทะเบียน
    ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน

ข้อที่ 16) ลักษณะของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองคือข้อใด
    เป็นนิติกรรมสามฝ่าย ไม่ต่างตอบแทน
    เป็นนิติกรรมสองฝ่าย ไม่ต่างตอบแทน ใช้ไปหมดไป กรรมสิทธิ์โอน
    เป็นนิติกรรมสามฝ่าย ต่างตอบแทน
    เป็นนิติกรรมสองฝ่าย ต่างตอบแทน ใช้ไปหมดไป กรรมสิทธิ์โอน

ข้อที่ 17) หนี้ตามข้อใดที่ไม่อาจทำสัญญาค้ำประกันได้
    หนี้มีเงื่อนไข
    หนี้ในอนาคต
    หนี้ที่ลูกหนี้ทำด้วยความสำคัญผิด
    หนี้ที่ซื้อปืนเถื่อน

ข้อที่ 18) สัญญาจำนำสมบูรณ์ในข้อใด
    ต้องทำเป็นหนังสือ
    เมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำ
    ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
    ต้องมีการบอกกล่าว

ข้อที่ 19) ถ้าผู้เอาประกันทำสัญญาประกันภัย โดยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้ จะมีผลอย่างไร
    ผูกพันคู่สัญญา
    ผูกพันผู้รับประกันภัย
    ผูกพันผู้เอาประกันภัย
    ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา

ข้อที่ 20) ผู้ใดมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญในขณะทำสัญญาประกันภัย
    ผู้เอาประกันภัย
    ผู้ถูกเอาประกันชีวิต
    ผู้รับประกันภัย
    ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.