หน้าหลัก
แจ้งข่าว
เช็คเวลาเรียน
ห้องเรียนนักลงทุน
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
แผนจัดการเรียนรู้
 
 

วิชากฎหมายธุรกิจ รหัส 30001-1055
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) พุทธศักราช 2553

ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1บุคคล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 นิติกรรม [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 สัญญา [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 หนี้ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 ซื้อขาย [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 แลกเปลี่ยน-ให้ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 จ้างทำของ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 รับขน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 ยืม [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11 ค้ำประกัน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 12 จำนอง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 13 จำนำ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 14 ฝากทรัพย์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 15 เก็บของในคลังสินค้า [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 16 ตัวแทน-นายหน้า [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 17 ประกันภัย [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 18 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 19 การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 20 คุ้มครองผู้บริโภค [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 21 คุ้มครองแรงงาน [ คลิ้กเปิด ]
 
 

วิชากฎหมายธุรกิจ รหัส 30001-1055
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) พุทธศักราช 2553

ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1บุคคล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 นิติกรรม [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 สัญญา [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 หนี้ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 ซื้อขาย [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 แลกเปลี่ยน-ให้ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 จ้างทำของ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 รับขน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 ยืม [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11 ค้ำประกัน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 12 จำนอง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 13 จำนำ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 14 ฝากทรัพย์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 15 เก็บของในคลังสินค้า [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 16 ตัวแทน-นายหน้า [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 17 ประกันภัย [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 18 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 19 การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 20 คุ้มครองผู้บริโภค [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 21 คุ้มครองแรงงาน [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชากฎหมายพาณิชย์ รหัส 2200-1008
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1บุคคล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 นิติกรรม [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 สัญญา [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 หนี้ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 ซื้อขาย [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 แลกเปลี่ยน-ให้ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 จ้างทำของ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 รับขน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 ยืม [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11 ค้ำประกัน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 12 จำนอง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 13 จำนำ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 14 ฝากทรัพย์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 15 เก็บของในคลังสินค้า [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 16 ตัวแทน-นายหน้า [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 17 ประกันภัย [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชาธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รหัส 30204-2101
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ธุรกิจดิจิทัลและ e-Commerce [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 การจัดการตลาดออนไลน์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การจัดการการเงิน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 สินค้าและการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 คำสั่งซื้อและการจัดการคำสั่งซื้อ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด โปรโมชันและรีวิว [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11การวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์และแนวโน้ม [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล รหัส 30204-2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 ระบบธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 ธุรกิจดิจิทัลโมบาย [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 ความปลอดภัยในธุรกิจดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 กฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 กรณีศึกษา ธุรกิจดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
 
  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ รหัส 20000-2003
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ4 รหัส 3901-5104
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชาการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในงานสาขาอาชีพ รหัส 3900-0003
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 สื่อมัลติมีเดียเบื้องต้น [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับงานมัลติมีเดีย [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 ประยุกต์ใช้อุปกรณ์สำหรับงานมัลติมีเดีย [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 ภาพดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 Adobe Photoshop [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับภาพดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 เสียงและคลื่นดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 Adobe Audition [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับเสียงและคลื่นดิจิทัล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11 Corel Video Studio Pro, Adobe Premiere [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 12 ประยุกต์ใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัส 3204-2005
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 หลักการออกแบบเว็บไซต์[ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 การออกแบบเว็บเพจด้วย Photoshop [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การตกแต่งภาพสำหรับเว็บไซต์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 พื้นฐาน HTML5 CSS JavaScript [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การจัดเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การตกแต่งเว็บเพจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 ความรู้พื้นฐานการใช้ Flash [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การอัพโหลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 กรณีศึกษา [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 3200-0010
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1หลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 การติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 การตรวจและกําจัดไวรัส [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 สํารองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การกู้คืนข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและดำเนินการข้อมูลสารเทศ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตัวเลขและตารางคำนวณ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนำเสนอข้อมูลการบรรยาย [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชาการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP รหัส 3901-2107
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน PHP [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 PHP เบื้องต้น [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 ตัวแปรและค่าคงที่ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 ตัวดำเนินการและนิพจน์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 คำสั่ง เงื่อนไข วนซ้ำ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การสร้างฟังก์ชันของ PHP [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 ฟังก์ชันของ PHP [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การสร้างช่องรับข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 Session & Cookie [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11ฐานข้อมูล MySQL [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 12 การจัดการฐานข้อมูล MySQL ด้วย PhpMyAdmin [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 13 การเขียน PHP จัดการ MySQL [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ รหัส 3900-0005
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 หลักการของระบบธุรกิจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 บทบาทของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านบัญชี [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านการเงิน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านการตลาด [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านการผลิต [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานทรัพยากรบุคคล [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ รหัส 2204-2101
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานศิลปะ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การสร้างไฟล์งานศิลป์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 การวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การเลือกใช้งานวัตถุ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การจัดวางและปรับรูปทรง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การปรับมุมมองและการใช้เครื่องมือ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การทำงานกับสีและการระบายสี [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 การทำงานกับเลเยอร์ [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชา คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ระบบปฏิบัติการ สำหรับ PC [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 ระบบปฏิบัติการ สำหรับ Server computer [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 ระบบปฏิบัติการ สำหรับ Mobile Device [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 โปรแกรมอรรถประโยชน์และการเลือกใช้ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 โปรแกรมสำหรับดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 โปรแกรมสำหรับสำรองและเรียกคืนข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 โปรแกรมสำหรับการกู้คืนข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 โปรแกรมสำหรับแก้ปัญหา/รักษาความปลอดภัย [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ รหัส 2204-2103
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 การป้อนและการจัดเก็บข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 การแก้ไขและการตกแต่งข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การสร้างตารางและการจัดรูปแบบตารางข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 การใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การสร้างแผนภูมิและการแทรกภาพ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและการสร้างตารางสรุปผลข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การออกรายงานข้อมูลทางเครื่องพิมพ์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 การสร้างแมโคร [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัส 2204-2105
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 มุมมองภาพและการตกแต่งภาพด้วยเลเยอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การสร้างขอบเขตพื้นที่ (Selection) และการจัดการไฟล์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 การสร้างตัวอักษรและข้อความ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การระบายสีและภาพกราฟิกสำหรับเว็บเพจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การวาดภาพ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบเวคเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การสร้างข้อความ การปรับรูปทรงภาพ และการใช้พาเลตพาธฟินเดอะ [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชา คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 หลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 การติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 การตรวจและกําจัดไวรัส [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 สํารองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การกู้คืนข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
 
  วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ รหัส 2204-2001
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 หลักการของระบบธุรกิจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านบัญชี [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านการเงิน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านการตลาด [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านการผลิต [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานทรัพยากรบุคคล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
 
รหัสวิชา ง 32251 การลงทุนออนไลน์
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 หลักและนโยบายการลงทุน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 ดัชนีราคา [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 หลักทรัพย์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 ผลกระทบและความเสี่ยง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 ปัจจัยที่กำหนดหลักทรัพย์การลงทุน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 แอพพลิเคชั่นสำหรับการลงทุน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 www.set.or.th, www.settrade.com [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11 Click2win [ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 32238 วิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 แนวคิดการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 หลักการออกแบบ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 ทฤษฏีสี [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การใข้ตัวอักษรในสื่อสิ่งพิมพ์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 ภาพและองค์ประกอบทางการพิมพ์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 พื้นฐานการใช้งาน Photoshop [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การออกแบบบัตรเชิญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การออกแบบรายการอาหาร เมนู [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การออกแบบปกนิตยสาร โปสเตอร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 การออกแบบป้ายโฆษณา ไวนิล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอล [ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 31248 รายวิชา ประมวลผลคำ
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 แนะนำรายวิชา – ข้อตกลงในรายวิชา [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับประมวลผลคำ และโปรแกรม Microsoft Word [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การจัดรูปแบบเอกสาร [ คลิ้กเปิด ]  
หน่วยที่ 5 เทคนิคการปรับแต่งเอกสารและการสร้างเทมเพลต [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 สร้างแผ่นโฆษณา/ประวัติสมัครงาน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 สร้างแผ่นพับ/ใบความรู้/แนะนำตัว [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 สร้างนามบัตร [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 สร้างใบประกาศ/เกียรติบัตร [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 สร้างจดหมายเวียน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11สร้างตารางในงานเอกสาร [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 12 สร้างรายงานและเอกสาร [ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 33241 รายวิชา ระบบฐานข้อมูล
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1แนะนำรายวิชา-ข้อตกลง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 การออกแบบระบบฐานข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 แนะนำโปรแกรม MS-Access [ คลิ้กเปิด ]  
หน่วยที่ 5 การสร้างตารางข้อมูล (Table) [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การสร้างแบบสอบถาม (Query) [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การออกแบบและสร้างฟอร์ม (Form) [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การสร้างรายงาน (Report) [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การสร้างระบบฐานข้อมูล [ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 31241 รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 แนะนำรายวิชา การวัดผล [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 รู้จักกับ Adobe Dreamweaver CS3 [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 ส่วนประกอบและการใช้งาน Adobe Dreamweaver CS3 [ คลิ้กเปิด ]  
หน่วยที่ 5 การสร้างเว็บเพจและจัดการไฟล์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การแทรกและจัดการข้อความในหน้าเว็บเพจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การตกแต่งเว็บเพจด้วยภาพ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การแทรกและจัดการตารางในหน้าเว็บเพจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 การเชื่อมโยง (Link) เว็บเพจ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 การออกแบบภาพกราฟิกส์สำหรับงานเว็บไซต์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11 การสร้างเว็บเทมเพลตและการนำไปใช้ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 12 การสร้างแอนิเมชั่นและดัดแปลงสำหรับงานเว็บไซต์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 13 การจดทะเบียนโดเมนเนม [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 14 การ Upload เว็บไซต์เข้าสู่ Server[ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 32248 รายวิชา การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1แนะนำรายวิชา-ข้อตกลง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 เครื่องมือ อุปกรณ์และซอร์ฟแวร์ในงานสร้างภาพยนตร์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การเขียนโครงเรื่องและกำหนดลำดับฉาก [ คลิ้กเปิด ]  
หน่วยที่ 5 การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การใช้งานโปรแกรม Video Studio Pro [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การสร้าง Title และ Credit [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การตัดต่อและลำดับภาพ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 งานพากษ์และเสียงประกอบ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 การ Render Files / Export Files [ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 32242 รายวิชา การสร้างสรรค์แอนิเมชัน (ภาพเคลื่อนไหว)
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 ทำความรู้จักกับสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 ฝึกวาดรูปในโปรแกรม Paint [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 ทำความรู้จักกับ Macromedia Flash 8 [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4 การใช้งานแถบเครื่องมือและแถบเมนูใน Macromedia Flash 8 [ คลิ้กเปิด ]  
หน่วยที่ 5 การทำงานของเส้นในการวาดภาพ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 การทำงานกับสี [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การจัดการและปรับแต่งรูปทรง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 การพิมพ์ข้อความ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 9 รู้จักกับ Symbol [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 10 รู้จักกับ Layer [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 11 หลักการพื้นฐานในการสร้าง Animation [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 12 Flash กับภาพและเสียง [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 13 การ Publish [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 14 สร้างสรรค์งานแอนิเมชัน [ คลิ้กเปิด ]
   
 
รหัสวิชา ง 32245 รายวิชา การออกแบบด้วย Visio
ปกและสารบัญ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 1 แนะนำโปรแกรม Visio 2003 Professional  [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 2 การสร้างโฟล์วชาร์ต [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3 ผังองค์กร [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 3.2 ผังองค์กร  [ คลิ้กเปิด ]  
หน่วยที่ 4 ปฏิทินและแผนงาน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 4.2 ปฏิทินและแผนงาน [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 5 การจัดการ Shape [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6 แบบแปลนสถาปัตย์  [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 6.2 แบบแปลนสถาปัตย์ [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 7 การประยุกต์ใช้  [ คลิ้กเปิด ]
หน่วยที่ 8 เทมเพลทต่างๆ  [ คลิ้กเปิด ]